Kuntavaaliohjelma

Arjesta se alkaa

Espoon perusasiat kuntoon

Espoon Perussuomalaiset ry:n

Vaaliohjelma

Kuntavaalit 2017

 

Lyhyesti:

 • Terveyskeskusmaksut pois
 • Espoo ei ole paperittomien paratiisi
 • Metrosotkuista tehtävä selvitys
 • Homekoulut korjattava
 • Lakelan Autisminosaamiskeskus säilytettävä
 • Pysäköintipaikkoja riittävästi asukkaille
 • Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu katkaistava
 • Espoon Asuntojen asukasvalinnoissa espoolaisille etusija
 • Espoon säästettävä kolmansien maiden kielten opiskelussa – 36 vierasta kieltä on liikaa
 • Koulukiusaaja lähtee – kiusattu jää
 • Ikäihmisten ruokailun hinnannousu palvelutaloissa estettävä
 • Yli 68 -vuotiaille maksuton joukkoliikenne

 

1. Perussuomalaisten aateperusta

Perussuomalaisten toiminnan perustana ovat rehellisyys, oikeudenmukaisuus, inhimillisyys, tasa-arvo, työn ja yrittämisen kunnioittaminen sekä henkinen kasvu. Sukupolvet ylittävänä tavoitteenamme on kestävä kehitys kaikilla hyvinvoinnin mittareilla tarkasteltuna: Maamme tulee jättää uusille sukupolville sosiaalisesti, taloudellisesti, sivistyksellisesti ja ekologisesti sekä moraaliselta tasoltaan paremmassa kunnossa kuin se on tänä päivänä. Lisää Perussuomalaisten aateperustasta voit lukea www.perussuomalaiset.fi –sivustolta.

Me haluamme huolehtia kuntalaistemme hyvinvoinnista ja turvallisuudesta.

Haluamme olla tekemässä tärkeitä päätöksiä liittyen kaavoitukseen, koulutukseen, elinkeinopolitiikkaan, opetukseen ja varhaiskasvatukseen sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä asettamalla asiat tärkeysjärjestykseen.

2. Sote muuttaa Suomen


Sote-uudistuksen tuomia muutoksia on tässä vaiheessa vaikea ennustaa, koska maakuntahallinnon rakentaminen on vielä pahasti kesken, eikä lakiuudistuksen läpimeno kaikilta osin ole täysin varmaa.

Tulevalla valtuustokaudella tarvitaan erittäin osaavia ja päteviä luottamushenkilöitä luotsaamaan asioita varmalla kädellä oikeaan suuntaan. Palveluita on pystyttävä asiakkaan kannalta jatkuvasti parantamaan, riippumatta sote- ja maakuntauudistuksen aikataulusta. Tavoitteena nk. yhdenluukun periaate.

Nyt on osattava katsoa riittävän pitkälle tulevaisuuteen suurten virheinvestointien välttämiseksi.

3. Kaikki samalle viivalle

Espoon terveyspalvelut on turvattava ja julkinen perusterveydenhuolto muutettava maksuttomaksi. Espoon tulee panostaa ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon. Terveellisiä elintapoja sekä työssä jaksamista pitää tukea jo nuoresta lähtien.

Terveellisiä elämäntapoja voidaan edistää tarjoamalla liikuntapalveluja kaikenikäisille kuntalaisille. Lisätään matalan kynnyksen harrasteliikuntamahdollisuuksia, kuten Icehearts -toimintaa. Erityisesti lasten ja nuorten kohdalla yhdenvertaiset harrastusmahdollisuudet varallisuudesta riippumatta ovat todella tärkeitä.

Vanhuksille on turvattava hyvä ja terveyttä edistävä vanhuus myös liikuntapalveluiden osalta. Vanhusten ruokailun tukemista on jatkettava esim. palvelutaloissa, ruoka-annosten hinta ei saa nousta. Omaishoitajien mahdollisuutta päästä liikkumaan ja harrastamaan tulee tukea myös tulevalla kunnallisvaalikaudella siten, että monipuoliset liikuntavaihtoehdot säilyvät omaishoitajille maksuttomina. Omaishoitajan vapaapäivien ajaksi laitoshoidon sijaan myös kotiin saatavien hoito- tms. palvelujen tulee olla mahdollista.

Espoon Perussuomalaiset kannattaa vanhustenhoitoa myös perhehoidossa, sillä se on inhimillinen ja hyvä tapa tuottaa vanhuspalveluja. Samalla se avaa mahdollisuuksia kotona toimivaan yrittäjyyteen esimerkiksi terveydenhuoltoalan henkilöille. Hoiva-alan perheyrittäjyyttä tulee tukea ja pienille toimijoille on myös annettava lisää mahdollisuuksia. Kodinomaisessa hoivapaikassa ikääntynyt voi tuntea pienen yksikön lämpöä normaalin arjen ympäröimänä. Perhehoito on tavoiteltavaa tulevaisuuden Espoossa ja siihen tulee kannustaa.

Espoossa tulee olla riittävästi resursseja hyvään ja oikea-aikaiseen saattohoitoon sitä tarvitsevalle. Lisäksi tulee huolehtia siitä, että saattohoitoon liittyvää perus- sekä erikoistason koulutusta on tarvittaessa tarjolla terveydenhuollon henkilöstölle. Hyvä ja oikea-aikainen saattohoito on jokaisen kuntalaisen oikeus.

Espooseen tarvitaan vanhusasiamies -nimikkeellä toimiva virkamies tai taho. Tehtävänä olisi valvoa kaupungin vanhuspalveluja, ottaa vastaan palautetta ja puuttua havaittuihin epäkohtiin.

Päiväkotien paikkamäärä on turvattava, lähipäiväkodista on löydyttävä paikka etenkin työssäkäyvien vanhempien lapsille.

4. Tasavertainen ja turvallinen koulutus

Terveellinen oppimisympäristö on turvattava niin oppilaille kuin työntekijöille. Sisäilmaongelmat kuriin, mikä tarkoittaa investointeja homekoulujen, päiväkotien sekä muiden kaupungin virastotalojen pikaisiin korjauksiin. Korjausprojektit on johdettava niin, että Espoon varoja kuluttavia kalliita virheitä ei enää tehdä. Edellytämme tutkimusyhteistyötä Aalto-yliopiston kanssa.

Oppilaille ja opettajille on taattava rauhallinen ja turvallinen työympäristö. Ryhmäkokoja ei saa kasvattaa ja erityisluokat on säilytettävä. Yksilölliseen oppilaanohjaukseen, ennaltaehkäisevään tukiopetukseen, erityisopetukseen sekä oppilashuoltoon on annettava riittävät resurssit. Lähiopetustunteja on lisättävä erityisesti ammatillisessa koulutuksessa. Tyttöjen ja poikien kasvaviin oppimiseroihin on viimeinkin puututtava.

Espoon on huolehdittava siitä, että kaikille peruskoulun päättäville nuorille löytyy toisen asteen koulutuspaikka.

5. Espoolaiset ensin

Kaupungin on tarjottava kohtuuhintaisia asuntoja espoolaisille.

Espoon Asunnot Oy:n tuotantoa on lisättävä vähintään 500 asuntoon vuodessa. Espoon kaupungin tulee tarjota ensisijaisesti tontteja Espoon Asunnoille ennen muita yleishyödyllisiä tuottajia.

Espoon Asunnot Oy:n tulee tarjota asuntoja ensin espoolaisille ja Espooseen työn tai koulutuksen perässä muuttaville henkilöille. Emme hyväksy ohituskaistoja.

Espoon kaupungin ei tule puoltaa asumisoikeusasuntojen ara-hakemuksia, jotka eivät tarjoa kuntalaisillemme kohtuuhintaista asumista. Espoon kaupungin tulee antaa tästä selvä signaali yleishyödyllisille asuntotuottajille.

Kaupungin tulee tutkia konttiasuntojen rakentamisen mahdollisuus sekä tukea monimuotoista asuntorakentamista vaihtoehtoisena asumismuotona, kuten osaomistusasunnot sekä sukupolvien asunnot.

6. Ei enää rahaa pohjattomiin kuiluihin

Mahdollisen uuden velan ottamisessa on keskityttävä tarpeellisiin investointeihin, kuten välttämättömien päiväkotien sekä koulujen rakentamiseen ja kaupungin omistamien tilojen home- ja peruskorjauksiin. Myös liikenne sekä muut tärkeät infraratkaisut tulee ottaa huomioon.

Metro on tullut kuntalaisillemme suhteettoman kalliiksi ja huonosti johdetun hankkeen kustannukset ovat nousseet jo 1,2 miljardiin euroon.

7. Pienyrittäjille edellytykset onnistumiseen


Kaupungin tulee kilpailuttaa julkiset hankkeensa mahdollisuuksien mukaan tarpeeksi pieninä, jotta myös pienillä yrityksillä on mahdollisuus osallistua hankekilpailuihin.

Mikro- ja pienyrittäjien toimintaedellytyksiä pitää edistää. Työllistämisen edellytyksiä on helpotettava ja byrokratiaa vähennettävä. Työvoiman ja erityisesti pitkäaikaistyöttömien palkkaamista täytyy helpottaa erilaisin tukitoimin. Yrittämistä pitää tukea erilaisin koulutuksin sekä tarjoamalla starttirahaa yrityksen alkuvaiheessa.

Espoon on tarjottava edullisia toimitiloja pienyrittäjille.

Espoon Perussuomalaiset edellyttää, että Espoon kaupunki käyttää ja hyödyntää kaikin mahdollisin keinoin lähiruokaa sen kaikissa muodoissaan koulujen, oppilaitosten ja Espoon Cateringin muille laitoksille ja yrityksille tuottamassa ja tarjoamassa ruokahuollossa.

8. Espoo ei ole koko maailman sosiaalitoimisto

Suomalaisten osuus Espoon väestöstä vähenee huolestuttavaa vauhtia. Kaupungin väestönkasvusta tällä hetkellä noin 75 % on vieraskielisen väestön kasvua. Mikäli nykyisen kehityksen annetaan jatkua, vain noin 10 vuodessa (vuonna 2030) joka neljäs espoolainen on väestöennusteiden mukaan maahanmuuttajataustainen.

Espoon pitää kaikissa toimissaan vaalia suomalaista kulttuuria, arvoja ja perinteitä, sillä maahanmuuttoon ja vieraskielisen väestön kasvuun perustuva väestönkasvu on kestämätöntä niin taloudellisesti, sosiaalisesti kuin arvoihin ja kulttuuriin liittyvien kysymysten kannalta.

Humanitäärisen maahanmuuton myötä saamme ihmisiä, jotka käyttävät huomattavasti enemmän palveluita kuin maksavat veroja. Monikulttuurisuus syö pohjaa yhteiskunnan yhtenäisyydeltä ja aiheuttaa arvoihin ja kulttuuriin liittyviä ristiriitoja ja rikollisuutta.

Suomalaiset jäävät vallitsevan väestökehityksen myötä alue alueelta vähemmistöksi omassa maassaan. Käynnissä olevan väestönvaihdoksen pysäyttämiseksi Espoon tulee luopua monikulttuurisuusajattelun edistämisestä ja pitää kiinni suomalaisista arvoista, perinteistä ja kulttuurista. Espoon tulee lopettaa maahanmuuttajataustaisten suosiminen kaupungin työnhaussa ja laittomasti maassa oleville tarjottavat palvelut. Maahanmuuttajien integroimiseen ja työllistämiseen tähtäävät toimet tulee muuttaa paluumuuttomahdollisuuksien kartoittamiseksi ja edistämiseksi.

9. Oikeus turvallisuuteen – yötä päivää


Haluamme turvallisen Espoon, jossa ei tarvitse pelätä ja on turvallista asua. Espoossa tulee ottaa paremmin huomioon turvallisuusviranomaisen näkökulma yleisen järjestyksen ja turvallisuuden asiantuntijana kunnallisen maankäytön suunnittelussa. Näin voidaan ennaltaehkäistä monia vaaratekijöitä. Myös kuntalaisten arkikokemuksia on kuunneltava. Tätä varten on perustettava sähköinen palautelaatikko.

Esimerkiksi päiväkotien ja koulujen läheiset liikennejärjestelyt nopeusrajoituksineen ja valaistuksineen ovat seikkoja, joissa poliisilla on turvallisuusalan asiantuntemusta jaettavaksi yhteiseksi hyödyksi. Myös kauppakeskusten suunnitellussa turvallisuusviranomaisilla tulisi olla suurempi sananvalta.

10. Korruptio ja salailu kitkettävä

Korruption poistaminen ja kaupungin liiketoiminnan avoimuus tulee tuoda kuntalaisten tarkasteltavaksi. Espoon tulee tarjouskilpailuissaan noudattaa mahdollisimman suurta läpinäkyvyyttä. Espoon tulee tehdä ainoastaan julkisia sopimuksia ja laskutuksen tulisi olla avointa. Espoon tulee omistajana edellyttää hallitsemien osakeyhtiöiden hallituksilta, että ne julkaisevat toiminnastaan tietoa laajimmassa lain sallimassa määrässä.

Espoon tulee edellyttää virkamiehiltään, että tietoa toiminnasta ja sen mahdollisista virheistä annetaan niin paljon kuin mahdollista. Virkamiesmoraali on tärkeä osa virkamiesten toimintaa, jonka tärkeyttä on painotettava tarvittavin keinoin.

Toimialajohtajien kohtuuton vallankäyttö on estettävä.

11. Espoosta tasapainoinen kaupunki

Kaavoitus ja liikenne ovat Espoossa tehtävä ihmisten ehdoilla. Espoo tarvitsee monipuolisen kaupunkirakenteen, jotta joka puolella Espoota on hyvän elämän edellytykset. Kaavoitusratkaisuissa on perustaksi asetettava lähipalveluiden saatavuus ja turvaaminen sekä luonto- ja virkistysalueiden säilyttäminen lähellä jokaista kuntalaista. Kaavojen tulee olla joustavia mahdollistaen monimuotoisen rakentamisen. Asukkaat, erityisesti nuoret, tulee ottaa mukaan asuinympäristönsä suunnitteluun.

Toimivan joukkoliikenteen ohella yksityisautoilu on huomioitava riittävin väylä- ja liikenneratkaisuin. Kaavoissa on huomioitava myös rakentamisen yhteydessä toteutettava tarpeellinen määrä autopaikkoja. Kevyen liikenteen tarpeet ovat huomioitava kaikessa kaupunkisuunnittelussa. Pitkille rakennuskieltoalueille on saatava ajantasainen kaava, jotta alueet eri puolilla Espoota pääsevät kehittymään. Espoon täytyy isona maksajana edellyttää HSL:ttä lopettamaan epäonnistunut lippu- uudistus ja hautaamaan nopeasti uusi lippulaite. Maksuton julkisen liikenteen käyttö yli 68-vuotiaille tiettyihin aikoihin päivässä on otettava käyttöön.

12. Luonto ja kulttuuri kuuluvat kaikille


Espoon luonto- ja perinnekohteita kuten keskuspuistoa, Suvisaaristoa ja Nuuksion aluetta tulee vaalia, mutta toisaalta myös kehittää kuntalaisten virkistysmahdollisuuksia näissä ainutlaatuisissa kohteissa. Luontopolut ja opasteet on laitettava kuntoon.

Espoo tulee säilyttää merellisenä kaupunkina ja Espoo tarvitsee lisää vierasvenepaikkoja.

Itsepalvelukirjastopalveluja on kehitettävä. Kirjastojen tulee olla kirjastojen sääntöjen mukaisia rauhallisia tiloja. Nuorisotilat ovat tärkeitä, mutta jos ne sijoitetaan kirjastojen yhteyteen, tila- ja rakennusratkaisuin on turvattava kirjaston puolen rauhallisuus. Lähikirjastot on turvattava.